Nghị quyết là gì?

0 Comments 5:02 chiều

Đối với các văn bản quy phạm pháp luật cấp cao của nhà nước, bạn thường nghe đến các cụm từ như nghị quyết, pháp lệnh nhưng lại không hiểu nghĩa của các từ này. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chia sẻ với các bạn một số thông tin để tìm hiểu giải pháp là gì và ai có thẩm quyền ban hành nghị quyết.

Nghị quyết là gì?

Nghị quyết là hình thức văn bản quyết định về những vấn đề cơ bản sau khi được hội nghị bàn bạc, thông qua bằng biểu quyết theo đa số, biểu thị ý kiến hay ý định của một cơ quan, tổ chức về một vấn đề nhất định.

Thẩm quyền ban hành nghị quyết

Hiến pháp đã quy định nghị quyết là hình thức văn bản của Quốc hội, Ủy ban thường vụ quốc hội, Chính phủ, Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp..

Nghị quyết quy định về những vấn đề gì

Nghị quyết được Quốc hội ban hành để quy định các vấn đề tại Khoản 2 Điều 15 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 như sau:

– Tỷ lệ phân chia các khoản thu và nhiệm vụ chi giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương;

– Thực hiện thí điểm một số chính sách mới thuộc thẩm quyền quyết định của Quốc hội nhưng chưa có luật điều chỉnh hoặc khác với quy định của luật hiện hành;

– Tạm ngưng hoặc kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ hoặc một phần luật, nghị quyết của Quốc hội đáp ứng các yêu cầu cấp bách về phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quyền con người, quyền công dân;

– Quy định về tình trạng khẩn cấp, các biện pháp đặc biệt khác bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia;

– Đại xá;

– Vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Quốc hội.

Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết để quy định các vấn đề tại khoản 2 Điều 16 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015

– Giải thích Hiến pháp, luật, pháp lệnh;

– Tạm ngưng hoặc kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ hoặc một phần pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội đáp ứng các yêu cầu cấp bách về phát triển kinh tế – xã hội;

– Bãi bỏ pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội; trường hợp bãi bỏ pháp lệnh thì Ủy ban thường vụ Quốc hội có trách nhiệm báo cáo Quốc hội tại kỳ hợp gần nhất;

– Tổng động viên hoặc động viên cục bộ; ban bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp trong cả nước hoặc ở từng địa phương;

– Hướng dẫn hoạt động của Hội đồng nhân dân;

– Vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Điều 21 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 quy định Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành nghị quyết để hướng dẫn việc áp dụng thống nhất pháp luật trong xét xử thông qua tổng kết việc áp dụng pháp luật, giám đốc việc xét xử.

Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành nghị quyết để quy định các vấn đề được nêu tại Điều 27 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015:

– Chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên;

– Chính sách, biện pháp nhằm bảo đảm thi hành Hiến pháp, luật, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên;

– Biện pháp nhằm phát triển kinh tế – xã hội, ngân sách, quốc phòng, an ninh ở địa phương;

– Biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Điều 30 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 quy định Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã ban hành nghị quyết, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã ban hành quyết định để quy định những vấn đề được luật giao.

Trên đây là quy định về những vấn đề được quy định trong Nghị quyết do các cơ quan có thẩm quyền ban hành. Để hiểu rõ hơn bạn nên tham khảo thêm tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015.

XEM THÊM TẠI: https://peru-school.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Post