Quốc phòng toàn dân là gì? Nền quốc phòng toàn dân mang tính chất gì ?

0 Comments 4:26 chiều

Quốc phòng là gì? Đặc điểm của nền quốc phòng toàn dân năm 2022 là gì? Để bảo đảm hòa bình, an ninh, trật tự cho đất nước đòi hỏi phải có hệ thống quốc phòng, an ninh vững chắc. Khái niệm quốc phòng toàn dân luôn được nhắc đến trong môi trường xung quanh chúng ta, hay ngay cả trong các chương trình giáo dục phổ thông quốc gia. Vậy để hiểu như thế nào là đúng và đủ, trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ làm rõ những thắc mắc xoay quanh vấn đề này.

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân

1. Quốc phòng toàn dân là gì?

Đất nước ta trải qua hơn 1000 năm Bắc thuộc, hơn một trăm năm xâm lược của đế quốc Mỹ, Pháp. Có lịch sử chiến tranh lâu dài và kiên cường như vậy, quan niệm về quốc phòng của chúng ta cũng khác với thế giới – đó là quốc phòng toàn dân.

Quốc phòng toàn dân là xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, trong đó: tổ chức, triển khai, bố trí lực lượng và tiềm lực quốc phòng trên toàn lãnh thổ theo ý đồ chiến lược thống nhất, bảo đảm đáp ứng thắng lợi mọi âm mưu, hoạt động. của các thế lực thù địch xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích quốc gia, sẵn sàng biến thành chiến tranh nhân dân nếu chiến tranh xảy ra. ngoài.

2. Đặc điểm của nền quốc phòng toàn dân là gì?

Căn cứ Khoản 1 Điều 7 Luật Quốc phòng năm 2018 quy định:

“Nền quốc phòng toàn dân là sức mạnh bảo vệ Tổ quốc, được xây dựng trên nền tảng chính trị, tinh thần, nhân lực, vật chất và tài chính là toàn dân, toàn diện, độc lập, tự chủ. , dựa dẫm. ”

Nền quốc phòng toàn dân là của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Nghĩa là, bảo vệ Tổ quốc có sự tham gia của toàn dân, trong đó lực lượng vũ trang nhân dân giữ vai trò nòng cốt, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo, quản lý thống nhất của Nhà nước.

Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường nhắc nhở: Phải xây dựng nền quốc phòng toàn dân, toàn diện, nghĩa là lấy nhân dân làm chủ thể bảo vệ Tổ quốc. phòng mạnh toàn diện. Tính toàn dân, toàn diện của xây dựng nền quốc phòng toàn dân có mối quan hệ nhân – quả, tạo tiền đề cho nhau và là cơ sở tạo nên sức mạnh tổng hợp của sự nghiệp phát triển quốc phòng, tạo môi trường thuận lợi cho xây dựng và phát triển bảo vệ Tổ quốc. . phát triển đất nước; đồng thời sẵn sàng đánh thắng mọi quân xâm lược, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Hơn nữa, nền quốc phòng của chúng ta là nền hòa bình, tự vệ, mang bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa. Chính vì vậy nền quốc phòng toàn dân của nước ta chỉ có mục đích duy nhất là tự vệ chính đáng.

Nhờ có cách phòng thủ như vậy, dân tộc ta đã lần lượt đánh thắng các đạo quân xâm lược với lực lượng, vũ khí, trang bị vượt trội, làm nên những chiến công hiển hách, anh dũng, giữ vững gấm vóc. kích thước.

Đó là nền bảo vệ Tổ quốc thể hiện một cách sâu sắc và nhất quán bản lĩnh truyền thống của dân tộc – một dân tộc yêu chuộng hòa bình trên thế giới; đồng thời phát huy mọi nhân tố vật chất, tinh thần của đất nước và thế giới vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

3. Vai trò của nền quốc phòng toàn dân

Kiên trì xây dựng nền quốc phòng toàn dân
Kiên trì xây dựng nền quốc phòng toàn dân

Bối cảnh quốc tế hiện nay có nhiều biến động phức tạp, khó lường, do đó, Đảng và Nhà nước ta luôn nhất quán khẳng định xây dựng nền quốc phòng nhân dân vững mạnh là sự nghiệp cách mạng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và toàn dân. cả hệ thống chính trị.

Trong đó, vai trò quan trọng cũng là nhiệm vụ quan trọng của nền quốc phòng toàn dân bao gồm:

  • Không chỉ bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc mà còn bảo vệ Đảng, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.
  • Giữ vững hòa bình, ổn định chính trị, bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.
  • Chủ động đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hành động của các thế lực thù địch chống phá sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta.

Là nhân dân của đất nước Việt Nam thân yêu, chúng ta có quyền tự hào về nền quốc phòng toàn dân vững mạnh của cả dân tộc và nguyện cống hiến hết sức mình cùng toàn Đảng, toàn dân xây dựng nền quốc phòng toàn dân ngày càng vững mạnh, góp phần vào sự phát triển của đất nước. xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam.

XEM THÊM TẠI: https://peru-school.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Post