Sinh hoạt chuyên đề là gì? Hướng dẫn tổ chức sinh hoạt chuyên đề năm?

0 Comments 4:28 chiều

Sinh hoạt chuyên đề là hoạt động diễn ra hàng quý và được chi bộ lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, báo cáo cấp ủy cấp trên trực tiếp dưới sự giám sát, chỉ đạo của cấp trên. Các bước của sinh hoạt chuyên đề là gì? Kế hoạch hoạt động mẫu là gì? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết sau đây của chúng tôi.

Sinh hoạt chuyên đề là gì? Hướng dẫn tổ chức sinh hoạt chuyên đề năm 2022?

Cách thức tổ chức các hoạt động chuyên đề năm 2022

1. Sinh hoạt chuyên đề là gì?

Theo quan điểm mà tác giả đã tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, sinh hoạt chuyên đề được hiểu là “Sinh hoạt chi bộ chuyên đề là một trong những giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ nói chung. Mục đích của sinh hoạt chuyên đề nhằm khắc phục tình trạng Đảng viên ngại nói, không nói, ngại nói. Từ đó phát huy tinh thần thực hiện dân chủ trong cơ quan. Góp phần phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình của cán bộ đảng viên. Đảng viên được khuyến khích phát biểu nhằm tạo không khí thực sự dân chủ, cởi mở, công bằng, khách quan để mỗi đảng viên mạnh dạn nêu nhận thức của mình ”.

Như vậy, nhận thức rõ điều này, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ các sở, ban, ngành tỉnh đã coi trọng sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề. Tại buổi làm việc này, các đồng chí Đảng viên sẽ đề cập đến những vấn đề còn tồn tại trong thời gian qua, từ đó đưa ra những giải pháp phù hợp với tình hình thực tế để quản lý và thực hiện nhiệm vụ tốt hơn.

2. Hướng dẫn tổ chức sinh hoạt chuyên đề năm 2022

Đầu tiên, công tác chuẩn bị

Hàng năm, chi bộ xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên đề để tổ chức thực hiện, báo cáo Đảng ủy cấp trên trực tiếp theo dõi, chỉ đạo.

– Chi bộ phân công những đảng viên có khả năng biên tập, nắm rõ nội dung liên quan đến chủ đề để chuẩn bị thành văn bản. Đối với chi bộ do điều kiện khó khăn không thể chuẩn bị chuyên đề sinh hoạt bằng văn bản thì đảng ủy cấp trên trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn cách sinh hoạt nhưng phải đảm bảo chất lượng.

– Bí thư chi bộ trao đổi về mục đích, yêu cầu, nội dung, phương pháp thực hiện chuyên đề với đảng viên được phân công phụ trách. Dự thảo chuyên đề phải được chi ủy hoặc bí thư chi bộ thông qua và gửi đến đảng viên trước khi tổ chức sinh hoạt.

Thứ hai, các bước hoạt động của chi nhánh

Một, phần mở đầu

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu (nếu có).

– Cử thư ký ghi biên bản sinh hoạt chi bộ.

– Thông báo kết nạp đảng viên: Số lượng đảng viên có mặt và vắng mặt (có lý do, không rõ lý do).

– Thông qua nội dung, chương trình hoạt động của chi bộ.

Hai, tiến hành các hoạt động

Đồng chí bí thư nêu mục đích, yêu cầu của buổi sinh hoạt chuyên đề.

– Đảng viên được phân công chuẩn bị và trình bày dự thảo chuyên đề.

– Đảng viên phát biểu, nêu nhận thức của cá nhân về chủ đề và tác dụng của nó đối với bản thân; liên hệ với các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương; trao đổi, đóng góp ý kiến ​​để hoàn thiện dự thảo chuyên đề.

– Các đảng viên được phân công chuẩn bị chuyên đề tiếp thu ý kiến ​​đóng góp của các đại biểu để hoàn thiện. Đề tài sau khi hoàn thành phải gửi cho đảng viên trong chi bộ (đông đảng viên có thể gửi cho tổ đảng) để nghiên cứu, học tập và báo cáo cấp trên trực tiếp.

Thứ ba, kết thúc

Bí thư chi bộ đánh giá công tác chuẩn bị và chất lượng chuyên đề; Ý nghĩa, tác dụng của chuyên đề đối với chi bộ và đảng viên. Kết luận những nội dung cần tiếp thu để bổ sung, hoàn thiện dự thảo chuyên đề.

Không tổ chức sinh hoạt chuyên môn lồng ghép với sinh hoạt chi bộ. Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề không thay thế sinh hoạt chi bộ thường xuyên; Nếu chi bộ khó khăn về thời gian, địa điểm có thể gộp sinh hoạt chuyên đề với sinh hoạt thường kỳ trong cùng một buổi, nhưng phải thực hiện lần lượt, sinh hoạt định kỳ xong mới sinh hoạt chuyên đề hoặc ngược lại. lại.

3. Mẫu kế hoạch sinh hoạt chuyên đề năm 2022

KẾ HOẠCH

Sinh hoạt chuyên đề năm 2022

Thực hiện số ….- CV/ĐUCS, ngày ….. tháng … năm 2022 của Đảng ủy …… về việc xây dựng kế hoạch, đăng ký nội dung sinh hoạt chuyên đề năm 2022,

Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW /ngày ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị,

Chi bộ ……. xây dựng Kế hoạch sinh hoạt chuyên đề năm 2022 cụ thể như sau:

1. Mục đích, yêu cầu

Nâng cao nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với việc cụ thể hóa chuyên đề năm 2022 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; việc thực hiện Nghị quyết………….., ngày ………….. của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng và tổ chức đảng trực thuộc đảng ủy cơ sở” để không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề cần thực hiện đúng quy trình công tác chuẩn bị và tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo Hướng dẫn số ……………., ngày ………… của Ban Thường vụ Đảng ủy khối về sinh hoạt chuyên đề. Yêu cầu cán bộ, đảng viên phải tích cực tham gia thảo luận các chuyên đề từ đó xác định những điều mình cần thực hiện nhằm góp phần xây dựng nội bộ đoàn kết, xây dựng chi bộ trở thành đơn vị trong sạch, vững mạnh.

2. Nội dung sinh hoạt chuyên đề năm 2022

Chuyên đề 1: Vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân vào thực hiện nhiệm vụ xây dựng chi bộ …… trong sạch, vững mạnh.

Nội dung công việc: Xây dựng chuyên đề theo tài liệu hướng dẫn của Trung ương và cấp ủy cấp trên.

Chuyên đề 2: Thực hiện Nghị quyết TW4 Khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ” của chi bộ …….

Nội dung công việc: Tiếp tục quán triệt tất cả đảng viên, CBVC của đơn vị thực hiện các giải pháp nhằm thực hiện NQTW4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Chuyên đề 3: Xây dựng và tổ chức triển khai các giải pháp thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU, ngày 08-8-2016 của Ban thường vụ Tỉnh ủy nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ góp phần xây dựng Đảng bộ ……………. trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

Nội dung công việc: Đánh giá thực trạng công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ; triển khai các giải pháp thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU, ngày 08-8-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ, góp phần xây dựng Đảng bộ nhà trường trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu.

Chuyên đề 4: Xây dựng và triển khai các giải pháp nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên của chi bộ ……

Nội dung công việc: Đánh giá tình hình sinh hoạt chi bộ định kỳ; thực hiện quy chế dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ. Trên cơ sở đó, triển khai các giải pháp nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác tự kiểm tra, giám sát thường xuyên của chi bộ.

III. Phân công chuẩn bị và thời gian thực hiện

TT Nội dung thực hiện Thời gian Người thực hiện Ghi chú
Chuyên đề 1 Quý I
1 Chuẩn bị đề cương Tháng 1/2022
2 Xây dựng dự thảo lần 1 Tháng 1/2022
3 Lấy ý kiến tham gia Tháng 2/2022
4 Tiếp thu hoàn chỉnh dự thảo lần 2 Tháng 2/2022
5 Tổ chức sinh hoạt chuyên đề Tháng 3/2022
Chuyên đề 2 Quý II
1 Chuẩn bị đề cương Tháng 4/2022
2 Xây dựng dự thảo lần 1 Tháng 4/2022
3 Lấy ý kiến tham gia Tháng 5/2022
4 Tiếp thu hoàn chỉnh dự thảo lần 2 Tháng 5/2022
5 Tổ chức sinh hoạt chuyên đề Tháng 6/2022
Chuyên đề 3 Quý III
1 Chuẩn bị đề cương Tháng 7/2022
2 Xây dựng dự thảo lần 1 Tháng 7/2022
3 Lấy ý kiến tham gia Tháng 8/2022
4 Tiếp thu hoàn chỉnh dự thảo lần 2 Tháng 8/2022
5 Tổ chức sinh hoạt chuyên đề Tháng 9/2022
Chuyên đề 4 Quý IV
1 Chuẩn bị đề cương Tháng 10/2022
2 Xây dựng dự thảo lần 1 Tháng 10/2022
3 Lấy ý kiến tham gia Tháng 11/2022
4 Tiếp thu hoàn chỉnh dự thảo lần 2 Tháng 11/2022
5 Tổ chức sinh hoạt chuyên đề Tháng 12/2022

3. Tổ chức thực hiện

Bí thư chi bộ có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc việc chuẩn bị đề cương và dự thảo, lấy ý kiến, thống nhất nội dung chuyên đề trước khi họp chi bộ.

Bí thư chủ trì sinh hoạt chi bộ, yêu cầu đảng viên làm báo cáo tóm tắt nội dung sinh hoạt chuyên đề đã chuẩn bị; định hướng các nội dung để chi bộ tham gia thảo luận tại chi bộ; Chuẩn bị nội dung kết luận của sinh hoạt chuyên đề.

Các đồng chí đảng viên có trách nhiệm nghiên cứu dự thảo và chuẩn bị nội dung để xin ý kiến theo sự chỉ đạo của chi bộ tại cuộc họp chuyên đề.

Bí thư chi bộ xây dựng và thông qua kế hoạch sinh hoạt chuyên đề năm 2022 của chi bộ, kịp thời báo cáo cấp ủy cấp trên theo quy định; thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện; đánh giá, tổng kết việc thực hiện, kịp thời biểu dương, khen thưởng những nhân tố tích cực trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề. /.

XEM THÊM TẠI: https://peru-school.com/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Post